Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

SONPAP J. K. P. SONDEJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Rakietowa 18, 80-298 Gdańsk,

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Jagodzińska email: rodo@sonpap.pl


­Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od ostatniego kontaktu lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
© SolEx B2B