PRODUCENCI
SZYBKI KONTAKT

SONPAP
telefon: (+58) 342 53 48
fax: (+58) 342 67 48
sonpap@sonpap.pl

Kodeks Rzetelnej Współpracy SONPAP

KODEKS RZETELNEJ WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

1. WSTĘP

Przedsiębiorstwo Sonpap w Gdańsku przywiązuje dużą wagę do kształtowania wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji z klientami. Mamy świadomość, że nasi klienci realizują swoje pasje zawodowe związane z prowadzeniem nowoczesnych przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i małych.  Niezależnie, czy cel klienta jest wielki czy drobny uważamy, że to właśnie klienci są naszymi pracodawcami, którym należy się szacunek, uwaga i profesjonalne współdziałanie w realizacji celów zawodowych i osobistych. Kodeks Rzetelnej Współpracy Przedsiębiorstwa Sonpap odwołuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, której głównym przesłaniem jest współpraca, uczciwość, wzajemny szacunek i obopólne korzyści. 

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi o oznaczonej wartości, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.

2.2. Przedsiębiorstwo oferuje produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, certyfikatami i zezwoleniami.

2.3. Przedsiębiorstwo podaje pełne informacje dotyczące oferowanych usług i produktów.

2.4. Przedsiębiorstwo dołoży maksymalnych starań, aby w pełni poinformować klienta o cechach produktu, w tym również tych, które mogą okazać się trudne lub niekorzystne w użytkowaniu. 

2.5 W przypadku, kiedy pojawia się problem, którego nie reguluje niniejszy kodeks, sprzedawca, czy kierownik sprzedaży kieruje się zasadami uczciwości i zdrowego rozsądku oraz wymogami prawa.

3. DORADZTWO SPRZEDAŻOWE

3.1. Jeżeli do zaspokojenia potrzeby mogą służyć różne produkty, które przedsiębiorstwo posiada w sprzedaży, przedsiębiorstwo na życzenie zainteresowanego klienta przekaże informacje o każdym z nich.

3.2. Na życzenie klienta sprzedawca jest zobowiązany przedstawić kilka alternatywnych produktów zaspokajających określoną potrzebę ze wskazaniem ich wad i zalet.

3.3. Sprzedawca, w obiektywny sposób przekaże klientowi alternatywy sprzedażowe i zachęci go do samodzielnego podjęcia decyzji.

3.4. Na życzenie klienta sprzedawca przekaże klientowi sugestie w zakresie wyboru, podając jednocześnie kryterium wskazania: cenowe, jakościowe, techniczne, serwisowe, środowiskowe, eksploatacyjne, związane z upowszechnieniem, funkcjonalne lub inne.

3.5. Na życzenie klienta sprzedawca przekaże klientowi informacje o kierunkach zainteresowania innych grup klientów, którzy okazywali taką samą lub podobną potrzebę. Informacje te mogą mieć tylko charakter statystyczny.  

3.6. Doradca dla celów utrzymania kontaktu może udostępnić swoje dane kontaktowe klientowi.

3.7. W przypadku, kiedy oczekiwanego przez klienta towaru nie ma w przedsiębiorstwie sprzedawca, na życzenie klienta, ma prawo uzyskać od klienta jego kontakt telefoniczny lub pocztowy (e-mailowy) i poinformować go o przybyciu towaru.

3.8. W przypadku realizacji złożonych zamówień, sprzedawca jest zobowiązany do sporządzenia kalkulacji kosztów.   

3.9. Doradca sprzedażowy przedsiębiorstwa Sonpap wykaże szczególną cierpliwość wobec osób starszych, niepełnosprawnych oraz mało obeznanych w zakresie oferowanych technik biurowych. Okazanie cierpliwości powinno polegać na udzieleniu informacji zrozumiałej dla klientów z tych grup.

3.10.  Doradca sprzedażowy przedsiębiorstwa Sonpap okazuje szacunek i uwagę każdemu klientowi i oczekuje tego samego od klientów.

3.11. Doradca sprzedażowy Przedsiębiorstwa Sonpap dba o klimat i środowisko naturalne. W związku z tym przekaże klientowi, na jego życzenie, informacje o produktach szczególnie przyjaznych środowiskowo.

3.12.  Doradca sprzedażowy Przedsiębiorstwa Sonpap dba o zużycie energii i surowców i będzie zachęcał do stosowania technologii energooszczędnych, materiałooszczędnych i zmniejszających zużycie zasobów naturalnych Ziemi. Na życzenie klienta może on również wykonać uproszczone kalkulacje opłacalności tego typu zakupów.

3.13. Sprzedawca jest zobowiązany powstrzymać się od sprzedaży produktów niebezpiecznych jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą zostać użyte w celach sprzecznych z prawem, przez osoby niepełnoletnie lub osoby, które mogą zrobić sobie krzywdę.        

4.STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI INSTYTUJONALNYMI

4.1.Stosunki pomiędzy Przedsiębiorstwem Sonpap a kontrahentami instytucjonalnymi powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.

4.2. Dostawa towaru powinna być zapewniona w uzgodnionym terminie.

4.3. Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej instytucji może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. W związku z tym powinny być przestrzegane następujące reguły:

§    nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,

§    nie należy dawać prezentów pieniężnych,

§    rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,

§    należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.

4.4. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontrahentami instytucjonalnymi powinny być traktowane jako poufne.

5. REKLAMA I PROMOCJA

5.1. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.

5.2. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębiorstwo będzie zapewniać wysoki standard usług serwisowych w zakresie techniki biurowej.

5.3. Pracownicy przedsiębiorstwa w celach reklamowych nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.

5.4. Firma będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.

5.5. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

 

6.ŚRODOWISKO NATURALNE

6.1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności sprzedażowej będzie kierowało się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

6.2. Firma będzie dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

7.WDRAŻANIE KODEKSU RZETELNEJ WSPÓŁPRACY  

7.1. Wdrażanie Kodeksu powinno być połączone z monitorowaniem.

7.2. Ścisłe stosowanie kodeksu powinno być efektem edukacji pracowników, w zakresie przyjętych zasad.

7.3. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami.

 

 Sklep internetowy obsługiwany przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl
Wymienione w sklepie nazwy, znaki firmowe i znaki towarowe są wyłączną własnością ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.